RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
Monika Frontczak, właściciel:
Kancelarii Radcy Prawnego
Monika Frontczak
ul. Promienista 79
60-276 Poznań
tel.: 61 669 06 23
e-mail: m.frontczak@f-kp.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będę przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o obsługę prawną, a także w celu dochodzenia roszczeń wynikającej z tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Podanie powyższych danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak są one konieczne do zawarcia umowy o obsługę prawną i odmowa ich podania skutkuje odmową zawarcia umowy.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będę przechowywać Pani / Pana dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o obsługę prawną.

4. Odbiorcy danych
Będę przekazywać Pani / Pana dane osobowe moim kontrahentom, którym zlecę usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmie księgowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli takowa została udzielona,
b. prawo dostępu do Pani / Pana danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Pani / Pana danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia Pani / Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania ode mnie Pani / Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abym przesłała Pani / Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobię to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani / Pana tylko co do tych danych, które przetwarzam na podstawie umowy z Panią / Panem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt ze mną.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani / Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (inne dane niż imię i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), ma Pani / Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na mój adres korespondencyjny lub adres e-mail.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani / Pana także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.